เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
75 กลุ่มโรค ผู้ป่วยใน || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
รหัสโรค
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
จำนวน
1
Thyphoid, parathyphoid fever and other salmonella infections
00000000000000
2
Other intestinal infections diseases
00000000000000
3
Tuberculosis
00000000000000
4
Leprosy
00000000000000
5
Viral emcephalitis
00000000000000
6
Dengue hemorrhagic fever and other mosquitoborne viral hemorrhagic fever
00000000000000
7
Viral hepatitis
00000000000000
8
Human immunodeficiency virus [HIV] diseases
00000000000000
9
Malaria
00000000000000
10
Other infectious diseases
00000000000000
11
CA Liver
00000000000000
12
CA Lung
00000000000000
13
CA Breast
00000000000000
14
CA Cervix
00000000000000
15
Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
00000000000000
16
Thalassaemia
00000000000000
17
Disorder of the thyriod gland
00000000000000
18
Diabetes mellitus
00000000000000
19
Other endocrine, nutrition and metabolic diseases
00000000000000
20
Organic, including symptomatic, mental disorders
00000000000000
21
Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
00000000000000
22
Schizophrenia, schzotypal and delusional disorders
00000000000000
23
Mood [affective] disorders
00000000000000
24
Neurotic, stress-related and somatoform disorders
00000000000000
25
Mental retartdation
00000000000000
26
Epilepsy
00000000000000
27
Other diseases of the nervous system
00000000000000
28
Diseases of the eye and ednexa
00000000000000
29
Diseases of the ear and mastoid process
00000000000000
30
Acute rheumatic heart diseases
00000000000000
31
Chronic rheumatic fever
00000000000000
32
Hypertensive diseases
00000000000000
33
Ischaemic heart diseases
00000000000000
34
Other heart diseases
00000000000000
35
Cerrebrovascular diseases
00000000000000
36
Other diseases of the circulatory system
00000000000000
37
Acute upper respiratory infections and other disases of upper respiratory tract
00000000000000
38
Influenza
00000000000000
39
Pneumonia
00000000000000
40
Chronic lower respiratory diseases
00000000000000
41
Asthma an acute severe asthma
00000000000000
42
Other diseases of the respiratory system
00000000000000
43
Gastric and duodinal ulcer
00000000000000
44
Diseases of appendix
00000000000000
45
Hernia
00000000000000
46
Other disorder of intestines and pertyneum
00000000000000
47
Paralytic ileus and intestinal onstruction without hernie
00000000000000
48
Alcoholic liver diseases
00000000000000
49
Cholilithiasis and cholecystitis
00000000000000
50
Other diseases of the digestive system
00000000000000
51
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
00000000000000
52
Diseases of the musculoskeketal system
00000000000000
53
Systemic connective tissue disorders
00000000000000
54
Acute renal failure
00000000000000
55
Chronic renal failure
00000000000000
56
Urolithiasis
00000000000000
57
Diseases of male genital organs
00000000000000
58
Disorders of breat
00000000000000
59
Diseases of female pelvic organs
00000000000000
60
Other disorders of the genitourinary system
00000000000000
61
Pregnancy with abortive outcome
00000000000000
62
Single spontaneous delivery
00000000000000
63
Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and other obstestric conditions, not elsewhere classified
00000000000000
64
Birth trauma
00000000000000
65
Other disorders originating in the perinatal period
00000000000000
66
Congenital malformations
00000000000000
67
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
00000000000000
68
Pedestrain injured in transport accident
00000000000000
69
Motocycle rider injured in transport accident
00000000000000
70
Other land transport accidents and sequelae of all transport accidents
00000000000000
71
Poisoning and toxic effect by accidental event self-harm, assault and event of.
00000000000000
72
x
00000000000000
73
xx
00000000000000
74
xxx
00000000000000
75
xxxx
00000000000000
รวม
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'