อันดับ
  
จำนวน
1 จำนวนผู้ป่วยนอก(ครั้ง) 0
2 จำนวนผู้ป่วยใน(Sum AdjRW) 0.00
3 จำนวนผู้ป่วยใน(ครั้ง) 0
4 จำนวนประชากร UC ใน CUP (คน) 47,388
5 จำนวนประชากร UC ใน CUP มาใช้บริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง) 0
6 จำนวนวันนอน IPD (วัน) 0
7 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ REFER (ครั้ง) ในจังหวัด 0
8 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ REFER (ครั้ง) นอกจังหวัด 0
9 จำนวนผู้ป่วย รับ REFER (ครั้ง) 0
10 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 0
11 Factor รพช.=16.10 16.10
12 จำนวนเตียง 60
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'