กรุณาเลือกปีงบประมาณ เลือกชนิดของกราฟ เลือกหอผู้ป่วย  
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ:
Chart
อัตราการครองเตียง    
อันดับ
ไตรมาส
ผลรวมวันนอน(วัน)
อัตราครองเตียง(%)
1

ไตรมาสที่1

0

0.0000
2

ไตรมาสที่2

0

0.0000
3

ไตรมาสที่3

0

0.0000
4

ไตรมาสที่4

0

0.0000
รวม 0 0.0000
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'