ผู้รับบริการทั้งหมด 0   จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          กลุ่มอายุ 0-2 ปี 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          กลุ่มอายุ 3-5 ปี 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          กลุ่มอายุ 6-14 ปี 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          กลุ่มอายุ 15-59 ปี 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
       
     ผู้รับบริการทั้งหมด 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)
          ข้าราชการ 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          ประกันสังคม 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          UC (บัตรทอง ไม่มี ท.) 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          UC (บัตรทอง มี ท.) 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
          อื่นๆ (ชำระเงินสด) 0  จำนวน(คน) 0 จำนวน(ครั้ง)  
       
     ค่าบริการทันตกรรม(เฉพาะหัตถการ) 0 บาท    
          ข้าราชการ 0 บาท    
          ประกันสังคม 0 บาท    
          UC (บัตรทอง ไม่มี ท.) 0 บาท    
          UC (บัตรทอง มี ท.) 0 บาท    
          คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน 0 บาท    
          อื่นๆ (ชำระเงินสด) 0 บาท    
  ( ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ )    
กิจกรรมในคลินิกบริการ      
1.ทันตวินิจฉัย 0  (ราย)    
ตรวจ 1 0  (ราย)    
ตรวจ 2 0  (ราย)    
ตรวจ 3 0  (ราย)    
       
2.ทันตรังสี 0  (ราย) 0  (ครั้ง)  
ทันตรังสี 1 0  (ราย) 0  (ครั้ง)  
ทันตรังสี 2 0  (ราย) 0  (ครั้ง)  
       
3.งานเวชศาสตร์ช่องปาก 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 1 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 2 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 3 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 4 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 5 0  (ราย)    
เวชศาสตร์ช่องปาก 6 0  (ราย)    
       
4.งานทันตกรรมหัตถการ 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
ทันตกรรมหัตถการ 1 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
ทันตกรรมหัตถการ 2 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
ทันตกรรมหัตถการ 3 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
ทันตกรรมหัตถการ 4 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
       
5.งานรักษาคลองรากฟัน 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ด้าน)
รักษาคลองรากฟัน 1 0  (ราย) 0  (ซี่)  
รักษาคลองรากฟัน 2 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 3 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 4 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 5 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 6 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 7 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
รักษาคลองรากฟัน 8 0  (ราย) 0  (ซี่) 0  (ราก)
       
       
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'