โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.ปากท่อ
032-282530-31
Fax 032-281585
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ศูนย์อนามัยที่ 4
032-310368-9
Fax 032-323311
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229870
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
089-935-4836
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-919-900 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
089-167-3239
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137
086-3000988
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
089-988-5429
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
089-996-9802
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
089-981-0976
07990 รพ.สต.อ่างหิน
081-194-4859
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
081-995-6947
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733588
081-378-5505
087-059-7498
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-990-5713
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
089-038-1265
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
081-010-1042
07997 รพ.สต.วันดาว
083-043-2833
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน

101

ป้อมยามหน้า รพ.

231

บ้านพัก ผอ.ทวีศักดิ์

102

ป้อมยามหลัง รพ.

234

หน่วยจ่ายกลาง

105

ห้องประชุม

236

ห้องเก็บเงิน

201

ฝ่ายบริหารทั่วไป

237

งานประกันสุขภาพ

202

ศูนย์คุณภาพ

238

คลินิคสุขภาพจิต

203

ผ่ายบริหารทั่วไป

239

งานประชาสัมพันธ์

205

งานการเงิน

240

 

206

เวชระเบียน

241

ห้องคลินิคสุขภาพ

207

จุดคัดกรอง

242

บ้านพักแพทย์สีฟ้า

208

ห้องแผนไทย

244

งานซ่อมบำรุง

209

 

245

ห้องเอกเซเรย์

210

งานชันสูตร

246

ห้องถ่ายเอกสาร

212

เภสัชกรรม

252

ห้องสายใย

213

กลุ่มการพยาบาล

253

หัวหน้าบริหาร

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

254

ศูนย์คอมพิวเตอร์

215

ห้องออกใบส่งตัว

258

ห้องโสตฯ

217

ห้องคลอด

259 บ้านพักแพทย์ 1-2

218

ห้องผ่าตัด

260 WW นอกเวลา

219

ห้องเอกซเรย์

300 หัวหน้าฝ่าย PCU

220

ห้องพักแพทย์เวร

301 ห้องประชุมไผ่สีสุก

222

หอผู้ป่วยหญิง

302 ห้องพัฒนาการเด็ก

223

หอผู้ป่วยชาย

303 ห้องจ่ายยา PCU

224

บ้านพัก นพ.ประเสริฐ

304 งาน ANC/WBC

225

คลินิกสุขภาพ

305 บ้านพักแพทย์ 7-8

226

แผนกซักฟอก

306 ห้อง จนท.เวช

227

โภชนาการ

315 คลินิคเพื่อสุขภาพ

228

ยานพาหนะ

316  

229

คลังเวชภัณฑ์

317 ห้อง จนท.กายภาพ

230

บ้านพักแพทย์

319 ห้องภายภาพ

 

 

 

 

400

ห้องจ่ายยา 1

511

คลินิคทันตกรรม

401

ห้องจ่ายยา 2

512

ห้องประชุมทันตกรรม

402

ห้องเก็บเงิน

513

ประชาสัมพันธ์ทันต

403

ห้องบัตร 1

514

ห้องแล็บฟันปลอม

404

ห้องบัตร 2

515

ทำงานทันตกรรม1

405

ห้องพักแพทย์ 1

516

ทำงานทันตกรรม2

406

ห้องพักแพทย์ 2

517

ทำงานทันตกรรม3

407

โต๊ะนัดคนไข้/ตรวจ1

518

ทำงานทันตกรรม4

408

ห้องตรวจ 2

519

ทำงานทันตกรรม5

409

โต๊ะซักประวัติ/ตรวจ3

520

จุดลงทะเบียนทันตกรรม

410

ห้องตรวจ 4

521

ห้องเก็บของ

411

คลินิคเบาหวาน5

522

ทำงานเจ้าหน้าที่1

412

ห้องตรวจ6

523

ทำงานเจ้าหน้าที่2

413

ห้องฉีดยา

524

ห้องแล็บ1

414

ห้องตรวจเบาหวาน

525 ห้องแล็บ2

415

ห้องตรวจภายใน

600 การเงิน1

416

ห้องเจาะเลือด

601 การเงิน2

500

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2

602 การเงิน3

501

ทำฟัน 1

603 พัสดุ

502

ทำฟัน 2

604 หัวหน้าฝ่ายบริหาร

503

ทำฟัน 3

605 งานโสต

504

ทำฟัน 4

606 ห้องรับรอง

505

ทำฟัน 5

607 ห้อง ผอ.รพ.

506

ทำฟัน 6

608 สังคมสงเคราะห์1

507

ทำฟัน 7

609 สังคมสงเคราะห์2

508

ทำฟัน 8

610 ห้องสมุด

509

ทำฟัน 9

611 ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

510

ทำฟัน 10

612 ห้องพัสดุ1
ปรับปรุง ณ 07/06/2561

::STAFF TELEPHONE ::

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์

prasert@live.com
   084-0003142

OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
---------------------
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
IHosxp Intraweb
ปฏิทินอบรม สัมมนา
แจ้งซ่อม/บริการคอมพิวเตอร์
รายงานความเสี่ยง
ระเบียบบ้านพักปี 2553

ประวัติบุคลากร
ประวัติการลา
ประวัติการฝึกอบรม
---------------------
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

บริการประชาชน


PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mis 2013 Mobile
รายงานทันตกรรม
HA
Shoutbox
You must login to post a message.

23/06/2013 15:28
ติดตาม
ข้อมูล
ด้านกา
รพยาบา
ลได้จา
ก กระดาน
ข่าว กลุ่มก
ารพยาบ
าล ครับ
Angry

18/07/2011 19:39
ขอเชิญ
บุคลาก
รทุก ท่าน ร่วมรั
บการตร
วจ ปะเมิน
คุณภาพ
โรงพยา
บาลจาก
สรพ. ในวันท
ี่ 19 ก.ค. 54 นี้ Wink

09/03/2011 10:40
วันนี้
เรามีน
ัด..
เป็
เจ้าภ
พจัดก
จกรรม กีฬาโร
งพยาบา
ลชุมชน
ณครับ..
ย็นนี
เจอกั
...

19/12/2010 11:01
ท่านรู
้จัก QR Code กันหรื
อไม่... อ่านรา
ยละเอี
ยดเบื้
องต้น ได้จาก
กระดาน
ข่าวคร
ับ.. Wink
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS