Close
Host :
Database :
User :
Password :
กรุณาใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน



(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)



*



เงื่อนไขข้อตกลง
ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมบริการแก้ไขข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ กรณีเลื่อนนัดหมายและติดต่อกรณีฉุกเฉิน

โปรแกรมนี้ให้บริการแก้ไขข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยทำประวัติกับทางโรงพยาบาลปากท่อแล้วเท่านั้น หากท่านให้ข้อมูลไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับประวัติที่เคยให้ไว้กับโรงพยาบาลปากท่อ
ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ ข้อมูลของท่านจะปรับปรุงเข้าระบบโรงพยาบาลภายใน 1 วันทำการ ข้าพเจ้าขอยืนยันความเป็นจริง และยอมรับข้อตกลงข้างต้นนี้