Featured Img 2

ตรวจสอบการนัดหมาย

ย้อนกลับ
• กรอกเลข HN 9 หลัก   หรือ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   หรือ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก  

(แสดงข้อมูลนัดล่วงหน้า ไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น )


ชื่อ-สกุล :       HN :     

 
วันที่นัด
คลินิค
แพทย์ผู้นัด
เวลา
ใบนัด