Close
Host :
Database :
User :
Password :
กรุณาใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)*เงื่อนไขข้อตกลง
1. วัตถุประสงค์ของระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลเวชระเบียน
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อ กรณีเลื่อนนัดหมายและติดต่อกลับในกรณีฉุกเฉิน
2.ระบบนี้ให้บริการแก้ไขข้อมูล เฉพาะผู้รับบริการที่เคยมีแฟ้มเวชระเบียนประจำโรงพยาบาลปากท่อแล้วเท่านั้น
3. หากท่านให้ข้อมูลเบื้องต้นไม่ตรงกับที่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบโรงพยาบาล หรือไม่สอดคล้องในข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ระบบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ตามต้องการ
4. ข้อมูลของท่านจะถูกปรับปรุงอัตโนมัติเข้าระบบโรงพยาบาลภายใน 1 วันทำการ
5. หากมีปัญหา ข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อ แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลปากท่อในวันและเวลาทำการปกิต

ข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นข้อมูลประวัติที่ถูกต้องตามเป็นจริง และยอมรับข้อตกลงข้างต้นนี้