ITA รพ.ปากท่อ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] รายงานITAประจำปี2564

[2] ผลการปฎิบัตราชการ 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67

[3] รพ.ปากท่อ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

[4] ประกาศโรงพยาบาล

[5] ประกาศโรงพยาบาล

[6] EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

[7] EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเน

[8] EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและ

[9] EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version