ส่งหัวข้อ "สไลด์บรรยาย นพ. วิชัย เทียนถาวร..[NCD]" ถึงเพื่อน