Featured Img 2

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ย้อนกลับ
ลำดับ
                  ชื่อ-สกุล
HN
โทรศัพท์
โทรศัพท์(สำรอง)
1
นางกนกวรรณ แสงจันทร์
580001482
099-1470901
2
น.ส.กมลวรรณ นพรัตนธีระวุฒิ
580007044
087-6225988
086-3693283
3
น.ส.กรกมล สว่างศรี
600002846
090-9732561
4
นางกรรณิการ์ อุ่นองค์
540000305
089-4236164
5
นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ
540000633
.
6
น.ส.กัญธยาน์ ใจโปร่ง
580004738
095-8656545
0884528638
7
น.ส.กาญจนา อิ่มคล้าย
520004781
092-6146515
091-6047057
8
น.ส.กุสุมา แก้วจันทร์
520008351
084-2145168
9
นางเกศินี เชาว์วัตร์
570003371
032-358676
10
นายเกื้อกูล เยื่อปุย
540002662
0819410527
087-0951507
11
น.ส.ขณิษฐา จันทร์นาค
570004877
089-6118619
12
น.ส.ขวัญนภา จันทร์สุข
580006234
088-6107634
088-6105796
13
นางจงกา แสงอุทัย
540001815
089-9145506
14
นายจรัส เพ็ชรพิมาย
530001356
086-7582214
15
นายจรูญ ทองจันทร์
570004378
089-1030144
081-9328836
16
น.ส.จามรี วงษ์สุวรรณ
540009701
090-7872948
17
นายจารุวัชร หลงสมบุญ
540003408
083-2265162
18
นางจำเนียน นุ่มรอด
540000500
080-6517691
19
น.ส.จำปา ฉายประเจียด
530001778
095-5632544
20
น.ส.จิราภรณ์ ศรีประเสริฐ
530000879
092-8413585
21
นางจุฑาทิพย์ จำปาหอม
540000142
089-9186968
22
นางจุฑามาส ผลอินหอม
600004791
096-8264492
084-3757350
23
นางจุติพร สินเพ็ง
540002931
085-8412354
061-4763095
24
นางเจริญใจ ชื่นบาน
550004007
081-1987038
091-5458659
25
นางฉลาด พงษ์อภัย
540000283
081-8318289
26
น.ส.ฉวีวรรณ เพชรอาวุธ
540005958
081-9633934
27
นายเฉลิมพล หงษ์ทอง
570012761
095-7535028
28
น.ส.ชญาณิศฐ์ สุวรรณสิงห์
540004056
0
29
น.ส.ชญาภา บุศย์ประจง
520004404
081-1908615
30
น.ส.ชนิดา มั่นคง
530006549
095-0626359
31
นางชลดา สังคะคุณ
540001826
082-3638782
32
นายชาญชัย ชัยนันท์วิวัฒน์
540002317
095-7450647
33
นายชำนาญ บุญเสนันท์
540000499
081-0194199
34
น.ส.ชุดาภรณ์ จาคีเกษตร
600002549
086-7636084
082-2975609
35
นางชูจิตร บุญท้วม
540002160
086-6602106
36
นางฐิตาภรณ์ รักราวี
590003234
098-2469664
37
น.ส.ฐิตาภา บัวงาม
580007747
089-5994698
38
นายฐิติวุฒิ ขุนหมื่น
600001101
082-0821460
39
นายณเจริญ นาคราชา
600001103
40
น.ส.ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์
570003324
032-446594
41
น.ส.ณัฐณิชา เปลี่ยนอารมย์
560000733
086-5493178
42
นายณัฐพล ลิ้มติ้ว
580009151
089-9191337
081-0080074
43
นายณัฐพล บุญเสนันท์
540000498
096-3466137
44
น.ส.ณัฐิยา เฉลิมนววงศ์
600002712
086-8994055
45
น.ส.ณิชชา เปลี่ยนเพ็ง
580006641
087-6674584
46
นางดวงพร เพิ่มทรัพย์
590004520
-
47
นางดารุณี วชิรศรีสุนทรา
520011707
081-9418684
48
นายดิเรก เทพแสน
610004770
064-5606706
49
น.ส.ตรีสุคนธ์ อร่ามเรือง
590000342
098-9055064
50
น.ส.ตะวัน แก้วมูล
520007564
093-1125723
51
น.ส.ตีรณันต์ บุญญานุสาสน์
550004452
089-2541227
52
น.ส.ทวีนันต์ สินอ้วน
570005675
086-8458225
53
นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา
550003349
081-7599039
54
น.ส.ทอแสง ปัญเศษ
530006238
082-9279032
55
นางทัศนีย์ ไพรนรินทร์
590006143
-
56
นางทาริกา พาเจริญ
540002827
081-6291252
57
นางทิฆัมพร แสงคง
540000464
087-1153236
58
น.ส.ทิพวรรณ ผ่องใส
520012281
087-5603844
59
นางทิพารัตน์ เย็นใส
550004918
086-0017268
60
นายธนภัทร เผดิมรอด
530002918
081-7567876
61
น.ส.ธนัญภรณ์ อานุภาพเดชา
560000536
032358337
62
นางสาวธิตินันท์ แจ่มจันทร์
580010575
082-2996293
082-2996284
63
นายธีรพล ปรียานนท์
570009199
083-8977181
64
น.ส.นภาวรรณ น่วมด้วง
540000997
081-5703562
65
น.ส.นรรัตน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
570004728
086-7032426
66
นางนฤเนตร ฤาเดช
540000868
095-9287283
67
นางนลินรัตน์ ศรีสนธิรักษ์
550004447
094-5423224
68
นายนวพล คูสุวรรณ์
570005082
085-1396485
69
น.ส.นันทกานต์ แก้วสกุล
580005107
099-2788369
70
น.ส.น้ำค้าง เรืองทัพ
520000330
091-5456902
71
นางนิตยา ศักดิ์นภาพรเลิศ
540000999
097-2356941
098-4397142
72
นางนิภาพรรณ นพรัตนธีระวุฒิ
550004037
086-3693283
73
นางนุชสรา เยื่อปุย
550004005
087-0951507
0819410527
74
นางบงกช เหลืองศิริ
540000471
096-8905387
75
นางบังอร สานุ
540003267
082-7215818
76
นางบังอร กล้าหาญ
540004248
098-8568460
77
น.ส.บัวศรี จันอินทร์
540000355
081-9953234
78
นางบัวหลวง สุวรรณพันธ์
540005949
092-4326136
79
น.ส.บุญตา อ่อนละมูล
540000720
081-2742122
80
นายบุญทรง วงเวียน
540002041
083-9693955
81
น.ส.เบญจวรรณ มีสีผ่อง
530000376
083-6935005
82
นายเบ็ญ แสงอุทัย
540000193
089-9961553
83
น.ส.ปพิชญา พงศ์ทอง
520001678
097-0275737
84
น.ส.ปภัชญา วรวรรธกุล
550001980
084-0835179
85
นางประดิษฐ์ จิตบรรจง
540002820
083-1051481
081-4992551
86
น.ส.ประพิศ นราพจน์
540000196
081-7759885
092-6652265
87
น.ส.ประภาศรี เถาสุวรรณ
550004450
091-1921361
88
นายประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์
570012799
084-0003142
084-0003142
89
นางปราณี ใสเสียงสด
580004377
087-1664898
90
น.ส.ปรารถนา น่วมทะนัง
590002713
084-7051833
085-7568818
91
นายปรีชา เซ็งสอน
600004618
099-5420082
92
นางปรียา ภูวพานิช
540000740
096-7148875
080-9954158
93
นางปรียาภรณ์ ใยสูง
540002524
087-1602003
94
นางผ่องศรี ชัยนันท์วิวัฒน์
540002947
081-3981323
95
นายพงศธร ปัญญธรรมาภรณ์
580009789
0860309120
086-0309120
96
น.ส.พราวพิมล เพ็ชรสังหาร
580009028
098-8944246
97
น.ส.พวงเพ็ญ แก้วสมภักดิ์
540000693
092-0147393
98
น.ส.พัชร์สิตา พันธ์ภานุสรณ์
570009100
063-4959565
99
น.ส.พัชราภรณ์ ยิ้มสงวน
590006733
092-5910873
100
น.ส.พิกุลแก้ว สุขโข
540000395
083-2431549
101
นายพิเชฐ สร้อยทอง
520004281
082-7171394
102
นางเพ็ญพักตร์ ชุณหรัต
540000943
0815708289
103
น.ส.เพ็ญศรี สังข์ทอง
530004487
089-1123998
104
น.ส.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ
550004033
081-8559288
081-8451503
105
น.ส.ไพศรี ไผ่โสภา
530001000
086-1721160
106
นายมนตรี เรือนทอง
550007670
083-6796447
107
นายมนตรี พุกสุวรรณ
580007587
092-7109758
108
น.ส.มัตติกา ดาสา
550004152
081-0242729
109
น.ส.มัลลิกา สิงห์ลอ
570000312
084-9768175
110
นางสาวรัญจิรา แสงศิริวุฒิ
600000220
089-1692579
111
นางรัศมี ผลเจิม
570012638
082-2749780
086-1038670
112
น.ส.รำไพ ยารวง
540001243
098-0163342
113
นายรุ่งโรจน์ สาวเสม
570010400
087-7696863
114
น.ส.รุจิดา เงินยวง
570012122
080-8088405
115
นายเรียบ ฉิมขันธ์
570013101
087-9191875
116
นางละเมียด ศรนรินทร์
540000402
063-1028746
117
นางละเอียด สุวรรณสิงห์
580006426
089-8035383
118
นางลักษณา พงษ์อภัย
540001102
089-7647901
119
นางวรรณา ประทุมวัน
540001691
098-3935924
120
น.ส.วราภรณ์ ศรีมุกด์
540001853
0898378938
121
นางวราลักษณ์ ทองขลิบ
540006046
083-3073591
122
น.ส.วัชรี มีศรีผ่อง
560002021
098-3470870
086-1789767
123
นางวันเพ็ญ ฤาเดช
540009734
086-4951665
095-9185549
124
น.ส.วัลยา มีศรีผ่อง
550004451
089-4917727
125
น.ส.วัลลภา อินทร์คง
530001438
087-1589772
126
นางวาสนา ทองมา
540000039
032-363388
127
นางวาสนา จันทร์เพ็ญ
550004455
083-6011959
128
น.ส.วาสนา อร่ามเรือง
530008567
089-6742856
129
นางวาสนา เงินยวง
560005197
082-6317366
130
นางวาสนา มุ่งหมาย
540000900
084-1322433
131
น.ส.วิภา เกียรติหนุนทวี
540000047
089-6899480
132
นางวิภาพร มั่นหมาย
540004507
081-7564200
133
นายวิรุฬห์ คล้ำมณี
530005012
094-5514193
134
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
540006148
095-9649736
080-0226808
135
นางวิไล สุดสวาสดิ์
550004453
089-5100533
136
นายวีรชาติ พุ่มมณี
580002319
099-4296897
137
นายวีรยุทธ มั่นคง
570001467
098-5179958
138
นายวุฒิพงค์ ลูกเสือ
530001134
080-4305221
139
นางศรีนวล แสงอุทัย
540000407
086-1627475
140
นางศรีนวล แก้วบุตรวงศ์
540000445
062-5216165
141
น.ส.ศิริกานดา ห่างไกลพุ่ม
580007559
062-5695813
092-4107262
142
น.ส.ศิรินันท์ มีศรีผ่อง
600004342
081-0124686
143
น.ส.ศิริพร จันทร์หอม
530006593
081-9420537
144
น.ส.ศิริพร สังข์ประเสริฐ
540011422
098-5597271
098-5573607
145
นางศิริพรรณ์ ทองเปราะ
580004493
083-3148109
146
น.ส.ศิริลักษณ์ ศิลปสิทธิ์
540001111
081-2519737
087-8027922
147
น.ส.สกุนี ปัญญธรรมาภรณ์
570012093
089-2285209
148
นางสงกรานต์ สมพิทักษ์
550004428
087-0984300
149
นายสนิท อิ่มอาบ
550005730
087-1718965
150
นางสมถวิล ผึ่งผาย
550004044
032-281824
151
นางสมปอง สถาพร
540003559
080-4378714
152
นางสมปอง เอี่ยมสอาด
550003024
085-1381097
153
นางสมศรี บุญเพ็ชร
540001186
089-0318381
154
นายสมศักดิ์ บรรจงศิลป์
540002530
081-1953423
155
นายสาธิต กิจที่พึ่ง
540005808
082-7775150
156
นายสายชล ดิภมร
540000430
096-6392820
157
น.ส.สายทอง สร้อยจักจั่น
530003921
093-3502406
158
นางสายสวาท ชัยนันท์วิวัฒน์
550004459
095-7515017
087-7450647
159
น.ส.สุกัญญา เมืองแมน
580006136
061-4932365
160
นางสุกัญญา วันดี
540000194
089-5407994
161
น.ส.สุกัญญา เย็นยิ่ง
540003114
098-3137859
098-3137858
162
นายสุขประดิษฐ์ สุนทรมณี
580010589
.
163
นางสุจิตรา พุกสุวรรณ
540000126
083-6164256
164
น.ส.สุชานันท์ สุวรรณวงค์
570001704
065-2253529
165
นางสุณี เที่ยงตรง
540004249
061-6452974
166
น.ส.สุทธินี หนูทิพย์
570002373
087-1676421
085-2638269
167
น.ส.สุทิชา เอี่ยมทราย
590008029
095-9618960
168
นายสุทิน พุกสุวรรณ
540000728
032-282191
169
นางสุนันท์ บุญเสนันท์
540002394
084-8023951
170
น.ส.สุนันท์ เที่ยงตรง
530000566
086-1648556
0631417465
171
นางสุนิสา กลิ่นสุคนธ์
520003091
081-8562621
172
นางสุภัคษร ภักดีนอก
580007457
081-1785466
173
นางสุภา ศรีสุข
540001664
097-1765418
174
น.ส.สุภาภรณ์ เกื้อกูล
540000287
0952231311
175
น.ส.สุภีร์ มักเจียว
540002193
089-0024043
176
นายสุรชัย ปราบไกรสีห์
520004056
088-8895087
177
น.ส.สุรัชฎา ศิลปรัศมี
550003805
097-2305662
083-3106649
178
น.ส.แสงดาว จินดาศักดิ์
530005754
086-1497270
179
น.ส.โสภา นราวงศ์
540011436
091-8703331
180
นางสาวอภิชญา เซี่ยงฉิน
590008841
85-0991254
181
น.ส.อภิญญา ภิรมย์รื่น
570005526
085-9656799
182
นายอภิสิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
580008912
0655741469
183
นางอรไท วงศ์มณีประทีป
540000393
081-9953234
184
นายอวยพร ยุทธพงศาพิทักษ์
570012304
086-1038670
185
นางอัมพร สีสุกดี
540000199
098-2501229
186
นางอาภากร ประสารตระกูล
550005374
099-2159965
187
นางอารี จันใด
570002338
086-1642957
188
นางอารีย์ บาทาสุข
550004629
084-0727302
189
นายอุดมวิทย์ ปานสง
550004470
089-0148138
190
น.ส.อุษา นกงาม
600004762
085-3840804