ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ:

Chart
Chronic renal failure   || ระหว่างวันที่ -- ถึง วันที่ -- แยกตามสิทธิการรักษา
อันดับ
ชื่อสิทธิการรักษา
ในเขต(ครั้ง)
ในเขต(%)
นอกเขต(ครั้ง)
นอกเขต(%)
รวมจำนวน(ครั้ง)
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0
0 %
0
0 %
0
  บัตรประกันสังคม
0
0 %
0
0 %
0
  UC (บัตรทอง ไม่มี ท.)
0
0 %
0
0 %
0
  สปร. (บัตรทอง มี ท.)
0
0 %
0
0 %
0
  คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
0
0 %
0
0 %
0
  อื่นๆ (ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน / ชำระเงินเอง)
0
0 %
0
0 %
0
รวม
0
 
0
 
0

**ในเขต คือ ประชากรในเขตพื้นที่ตามประวัติในเวชระเบียน

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'