ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ:

Chart
รายงานกลุ่มโรค  ระบาดวิทยา   ผู้ป่วยนอก แยกรายตำบล
อันดับ
ตำบล
จำนวน(คน)
จำนวน(ครั้ง)
     ทุ่งหลวง
0
0
     ดอนทราย
0
0
     วังมะนาว
0
0
     หนองกระทุ่ม
0
0
     ปากท่อ
0
0
     ป่าไก่
0
0
     วัดยางงาม
0
0
     อ่างหิน
0
0
     บ่อกระดาน
0
0
     ยางหัก
0
0
     วันดาว
0
0
     ห้วยยางโทน
0
0
     อื่นๆ(นอกอำเภอปากท่อ อยู่ในจังหวัด)
0
0
     อื่นๆ(นอกจังหวัดราชบุรี)
0
0
รวม
0
0

**ในเขต คือ ประชากรในเขตพื้นที่ตามประวัติในเวชระเบียน


จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'